Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

RODO - Polityka prywatności

Z dniem 25 maja 2018 zmieniły się przepisy  dotyczące ochrony danych osobowych. Weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W celu zwiększenia kontroli  bezprawnego pobierania danych osobowych jako administrator danych osobowych wypełniając obowiązek określony w art.12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 przekazujemy poniżej  informację.

 

         INFORMACJA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

– klauzula informacyjna zgodna z RODO ( art. 12)

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) od dnia  25 maja 2018 roku administrator danych: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin, reprezentowany przez Dyrektora zgodnie z wymogami przywołanego wyżej rozporządzenia informuje:

 

• Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin, reprezentowana przez Dyrektora.

 

• Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Jakubowska-Rozwalka pod numerem telefonu; każdorazowo zgłoszenie powinno być potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej

e-mail kas5@poczta.onet.pl

Z inspektorem można kontaktować w następujący sposób:

-telefonicznie 570942935

- przez e-mail: kas5@poczta.onet.pl

 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa w zakresie prowadzonych przez ośrodek postępowań, mających na celu realizację zadań ustawowych;

• Odbiorcami Danych Osobowych są podmioty przetwarzające dane w imieniu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin oraz organy administracji publicznej właściwe do współpracy;

 

• Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 

• Dane osobowe są przechowywane zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych;

 

• Każdemu podmiotowi (użytkownikowi), który udostępnia swoje dane osobowe przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
 2. prawo dostępu do  danych osobowych,
 3. prawo żądania sprostowania  danych osobowych,
 4. prawo żądania usunięcia  danych osobowych,
 5. prawo żądania ograniczenia przetwarzania  danych osobowych,
 6. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na  szczególną      sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie    uzasadnionego interesu,
 7. Prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali te dane do innego administratora. Jednakże wykonane zostanie to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw prosimy o kontakt  z Inspektorem Ochrony Danych.

 

• Każdy podmiot (klient), który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres mailowy.

 

• Każdy podmiot (klient) , który udostępnia swoje dane osobowe ma prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

• Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z biblioteką oraz prowadzenia postępowań.

 

• Nieudostępnienie danych osobowych uniemożliwia świadczenie usług oferowanych przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA     (osoby odbierające dziecko)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym Pani / Pana dane osobowe jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin .

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu możliwości identyfikacji osoby, która została wskazana, jako uprawniona do odbioru dziecka, przez jego rodziców na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

 • Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa.

 

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres, gdy dziecko będzie użytkownikiem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 • Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie; powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody przed jej cofnięciem.

 

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości odbioru dziecka.

 

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA     (rodzic i dziecko)

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, że:

 

 • Administratorem danych osobowych przetwarzającym dane osobowe rodziców i dziecka jest Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie, ul. Wolności 35, 63-740 Kobylin .

 

 • Dane osobowe rodziców i dziecka zebrane podczas:
 1. rejestracji dziecka jako użytkownika Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie,
 2. procesu rekrutacji na zajęcia organizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Kobylinie,

przetwarzane będą w celu realizacji obsługi użytkownika biblioteki, zadań edukacyjnych, kulturalnych [Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. Nr 114, poz. 493) tj. z dnia 7 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.) ].

 

 • Odbiorcami danych osobowych dzieci i rodziców mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. policja, sąd).

 

 • Dane osobowe rodziców i dziecka przetwarzane będą przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt.

 

 • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

 • Rodzice mają prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody powoduje skutki na przyszłość, czyli nie można przetwarzać danych osobowych od chwili wycofania zgody. Wszelkie czynności związane z przetwarzaniem danych dokonane przed wycofaniem zgody pozostają zgodne z prawem.

 

 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez administratora.

 

 • Dobrowolne jest podanie następujących danych osobowych: informacje o stanie zdrowia, rozwoju psychofizycznym dziecka. Podanie pozostałych danych osobowych dziecka i rodziców wymienionych w aktach prawnych jest obligatoryjne.

 

 • Dane osobowe przetwarzane nie podlegają profilowaniu.

 

 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email kas5@poczta.onet.pl lub na adres Administratora danych z dopiskiem IOD.
 

KATALOG KSIĄŻEK:

ZAPRASZAMY:

Rok 2023 rokiem  

 

Wojciecha Korfantego

Pawła Edmunda Strzeleckiego

Aleksandra Fredry

Aleksandry Piłsudskiej

Maurycego Mochnackiego

Jadwigi Zamoyskiej

Jerzego Nowosielskiego

 

Rok 2023 Rokiem Pamięci Bohaterek i Bohaterów Getta Warszawskiego

 

Patroni roku 2023

Mikołaj Kopernik

Jan Matejko

Wisława Szymborska

Włodzimierz Przerwa-Tetmajer

Pogoda

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Grudzień 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny