Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY W KOBYLINIE

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 31.08.2020 r.  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 31.03.2022 r.

 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Kobylinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie http://kobylin.naszabiblioteka.com/

 

Data publikacji strony internetowej: 23.10.2013 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 06.07.2015 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie zdjęcia, rysunki zamieszczone na stronie posiadają opis- deskrypcję,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów,
  • może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Aldona Kordus , adres e-mail:  biblioteka.kobylin@gmail.com .Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu: 65 548 21 40 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

 

Procedura wnioskowo-skargowa

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości zdjęcia lub filmu bez audiodeskrypcji, itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia o tym wnoszącego żądanie, informując kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/ ).

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Budynek nr 1 - budynek  Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie ul. Krotoszyńska 49 , 63-740 Kobylin

Budynek Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Kobylinie mieści się pod adresem: ul. Krotoszyńska 49 , 63-740 Kobylin. Jest to budynek wolnostojący. Budynek posiada piwnicę, parter,  piętro oraz poddasze nieużytkowe. Działalność biblioteczna odbywa się na parterze i piętrze budynku. Parter i piętro budynku w całości dostępne są dla użytkowników. Główne wejście do budynku jest od strony ulicy Krotoszyńskiej. Od strony ulicy Krotoszyńskiej znajdują się dwa wejścia do budynku. Do każdego wejścia prowadzą schody. Do budynku jest także trzecie wejście – wejście gospodarcze, niedostępne dla użytkowników (od ulicy Langiewicza). Przed tym wejściem są trzy stopnie. Przy żadnym z wejść do budynku nie ma podjazdu dla wózków.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku Biblioteki nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Do Biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku Biblioteki nie ma parkingu.

 

Budynek nr 2 - lokal  Filii w Łagiewnikach, Łagiewniki 18 , 63-740 Kobylin

Lokal Filii Biblioteki Publicznej w Łagiewnikach mieści się pod adresem: Łagiewniki 18 , 63-740 Kobylin. Filia mieści się w budynku wielorodzinnym. Zajmuje wydzielony lokal. Lokal Filii znajduje się na parterze budynku. Wejście do Filii znajduje się na tyłach budynku. Przed wejściem do lokalu są trzy stopnie. Przy wejściu do budynku nie ma podjazdu dla wózków.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku i lokalu Filii nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Do Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku i lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku znajduje się parking. Nie ma miejsc wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 

Budynek nr 3 - budynek Filii w Smolicach, Smolice 54a , 63-740 Kobylin

Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Smolicach mieści się pod adresem: Smolice 54a , 63-740 Kobylin. Filia mieści się w budynku, w którym prowadzona jest wyłącznie działalność biblioteczna. W budynku znajdują się trzy pomieszczenia, wszystkie dostępne są dla użytkowników. Budynek Filii jest parterowy. Wejście do Filii znajduje się przy głównej ulicy wsi Smolice. Do budynku nie prowadzą schody, stopnie. Podjazd dla wózków nie jest potrzebny.

Nad wejściem do budynku nie ma głośników, systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku Filii nie ma pętli indukcyjnych. Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza migowego. Do Filii można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku  nie ma oznaczaeń w alfabecie Braille’a , ani oznaczeń kontrastowych, w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przy budynku nie ma parkingu.

 

ZAŁĄCZNIKI:

KATALOG KSIĄŻEK:

ZAPRASZAMY:

Rok 2022 rokiem  

 

Marii Konopnickiej

Józefa Wybickiego

Marii Grzegorzewskiej

Wandy Rutkiewicz

Ignacego Łukasiewicza

Józefa Mackiewicza

Polskiego Romantyzmu

Pogoda

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Październik 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny